top of page

TERMS OF SERVICE / PRIVACY POLICY

SVENSKA

OBS! Före du läser nedan vill vi göra dig uppmärksam på att vi från och med September 2021 kommer att lansera en uppdatering av hela den tekniska Active Quiz-produkten. Det innebär att nedan GDPR-uppgifter bla. kommer att innebära att all lagring av personuppgifter sker i Sverige och med svenska leverantörer. Alla utländska underleverantörer kommer att försvinna. Från och med 15 mars sluter gärna ett personuppgiftsbiträdesavtal med er organisation med start från och med 30 september. Detta för att minimera dubbelarbete. 

Vi vill också meddela att alla våra erbjudanden går att genomföra utan att dina deltagare behöver lämna känsla personuppgifter alls såsom namn, mailadress och telefonnummer. Kontakta vår säljavdelning i formuläret på vår startsida för mer information. 

Vi sluter ett personuppgiftsbiträdesavtal med kunder vid önskemål.

Integritetspolicy

Enhetsbehörigheter för åtkomst av personuppgifter<


Typer av känslig data som appen behöver tillgång till är:
- GPS-positionering (sparas endast lokalt i din telefon)
- GPS-bakgrunds-lokalisering

Hantering av lokaliserings-data
Vi använder bakgrunds-lokalisering av din GPS-position för att du skall kunna promenera och röra på dig utan att ha appen eller telefonen öppen och aktiv. Detta är ett val du kan stänga av för din egen integritet. Vi, som leverantör av tjänsten, sparar inte din lokaliserings-data, utan den är enbart lokal för en trevlig användarupplevelse i din mobila enhet.

Appen Active Quiz (för iOS och Android):
Som användare av appen behöver du inte skapa ett konto utan deltar som anonym gäst. Vi sparar inga uppgifter om din mobila enhet. Den tillåtelse till appens nyttjande av GPS och notiser är kopplat till din personliga upplevelse av appen. ActiveQuiz sparar inte GPS-data från dina promenader, men vi använder Google Maps och Apple Maps som tredjepartsleverantörer av kartor för att förbättra din upplevelse av appen och för att du skall kunna se vart du är och välja passande promenadvägar. Se deras användaravtal genom att klicka på länkarna.

Du som användare användare kan på eget initiativ koppla ett resultat på ditt gästnamn till en mailadress / telefonnummer i syfte att vara nåbar under rimlig tid för uppföljning av tävlings-priser och erbjudanden som är knutna till din genomföra aktivitet. Du ombeds även att godkänna att dessa två personuppgifter lagras i samma stund som du skriver in dessa i appen. 

Deltagande i tävling utan att ange mail / telefonnummer?
Grundprincipen i Active Quiz är att din quizledare får tillgång till det gästnamn/deltagar-ID du loggat in med samt din mailadress eller telefonnummer (om du deltagit som gäst). Detta för att quizägaren skall kunna nå dig med priser för tävlingar i samband med din Active Quiz-runda. Vi på Active Quiz har också nationella tävlingar där vi i omgångar prisar vinnare som skickat in sin mailadress/telefonnummer i samband med sitt resultat. Vill du tävla utan att ange dessa uppgifter ber vi dig tala med den som initierat tävlingen om du kan vara med utan att ange personuppgifter. Då rekommenderar vi dig till följande:

1. Ange ett fiktivt "smeknamn" som gästnamn när du startar din quiz
2. Ange ingen mailadress vid inskick
3. Ange sex nollor som telefonnummer - 000000.

-

Är du en del av ett företagsevent kommer vi med fördel att efterfråga ditt namn + mailadress samt ev. lagtillhörighet via beställaren hos er.

Webtjänsten Active Quiz Create (för webläsare):
Vår webtjänst syftar till att du som betalande kund skall kunna skapa, redigera och ta bort egenskapad information. Denna information är "Frågesamlingar", "Deltagarlistor" och "Quizutmaningar". Önskar ni att radera resultat (som ev innehåller uppgifter från era deltagare/användare) ber vi er kontakta vår support på 0520-402233. Deltagarlistor innehåller för- och efternamn på dina (kundens) återkommande spelare kopplat till en personlig kod som automatiskt genereras för att deltagaren skall kunna få rätt quiz i sin mobila enhet vid inlogg. Dessa för- och efternamn kan vara psydonymer, koder eller förkortningar. Det avgör du som kund. Inga andra personuppgifter (exklusive de som du som kund själv skriver in i webtjänstens öppna textfält kommer att lagras. 


Har du ytterligare frågor ber vi dig vänligen kontakta vår support på 0520-402233 eller fylla i formuläret på www.activequiz.se/kontakt

ENGLISH

english terms

NOTE! Before you read below, we would like to draw your attention to the fact that from September 2021 we will launch an update of the entire technical Active Quiz product. This means that below GDPR data, among other things. will mean that all storage of personal data takes place in Sweden and with Swedish suppliers. All foreign subcontractors will disappear. As of March 15, a personal data assistant agreement with your organization will start, starting from August 15. This is to minimize duplication of work.

Privacy Policy


Device permissions for personal data access
Types of sensitive data collected:
- GPS location
- GPS Background location

Handeling of location data

We use foreground and background location of your GPS position data so that you can walk and move with or without having the app or phone open and active. The foreground location is mandatory for the app to work, but background location can be turned off for your own privacy. We, as a provider of the service, do not save or share your location data, it is only local for a pleasant user experience in your mobile device.
 

Active Quiz app (for iOS and Android):
As a user of the app, you do not need to create an account but participate as an anonymous guest. We do not save any information about your mobile device. The permission for the app's use of GPS and notices is linked to your personal experience of the app. ActiveQuiz does not store GPS data from your walks, but we use Google Maps and Apple Maps as third-party providers of maps to improve your experience of the app and to allow you to see where you are and choose suitable walking routes. See their user agreement by clicking on the links. We use background location of your GPS position so that you can walk and move without having the app or phone open and active. This is a choice you can turn off for your own privacy. You as a user user can on their own initiative link a result of your guest name to an email address / telephone number in order to be reachable within a reasonable time for follow-up of competition prices and offers that are linked to your completed activity. You are also asked to agree that these two personal data are stored at the same time as you enter them in the app.

 

Participation in competition without entering email / phone number?
The basic principle in Active Quiz is that your quiz leader gets access to the guest name / participant ID you logged in with as well as your email address or telephone number (if you participated as a guest). This is so that the quiz owner can reach you with prizes for competitions in connection with your Active Quiz round. We at Active Quiz also have national competitions where we in rounds praise winners who have submitted their email address / telephone number in connection with their results. If you want to compete without entering this information, we ask you to talk to the person who initiated the competition if you can participate without entering personal information. Then we recommend you to the following: 1. Enter a fictitious "nickname" as the guest name when you start your quiz 2. Do not enter an email address when submitting Enter six zeros as phone number - 000000.

Active Quiz Create web service (for browsers):
Our web service aims for you as a paying customer to be able to create, edit and delete custom information. This information is "Question Collections", "Participant Lists" and "Quiz Challenges". If you wish to delete results (which may contain information from your participants / users), please contact our support at 0520-402233. Participant lists contain first and last names of your (customer's) recurring players linked to a personal code that is automatically generated so that the participant can get the right quiz in their mobile device when logging in. These first and last names can be pseudonyms, codes or abbreviations. That is up to you as a customer. No other personal information (excluding those that you as a customer enter in the web service's open text field will be stored.

 

If you have further questions, please contact our support at 0520-402233 or fill in the form at www.activequiz.se/kontakt

bottom of page